Privacybeleid

Privacybeleid Praktijk Eigen & Wijs

Praktijk Eigen & Wijs hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens en informatie die u verstrekt, worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens en informatie en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Praktijk Eigen & Wijs toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u zichzelf of uw kind(eren) aanmeldt voor een workshop of training van Praktijk Eigen & Wijs, wordt u gevraagd de nodige persoonlijke gegevens en informatie te verstrekken. Indien u besluit een coachtraject aan te gaan, wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. Dit formulier bevat algemene persoonlijke gegevens en meer uitgebreide en specifieke informatie over uw hulpvraag. Deze gegevens zijn uitsluitend ten behoeve van gebruik binnen Praktijk Eigen & Wijs en zullen zonder uw toestemming niet met derden worden gedeeld. Uitzondering hierop kunnen situaties zijn die Praktijk Eigen & Wijs er op grond van de wet of een gerechtelijk bevel toe verplichten deze bij relevante instanties te melden, zoals (vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling en -misbruik.

De navolgende (persoons)gegevens van u en eventueel uw kind(eren) worden binnen Praktijk Eigen & Wijs mogelijk verwerkt ten behoeve het leveren van haar diensten:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • schoolgegevens;
 • diagnoses, anamneses van bezochte instanties en behandelaars en overige door u aangeleverde (gezondheids)gegevens.

Praktijk Eigen & Wijs verwerkt ook persoonsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, nodig voor de afhandeling van uw betalingen en op grond van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens ten behoeve van de belastingaangifte.

Naast bovengenoemde gegevens kan uw dossier of dat van uw kind(eren) de volgende zaken bevatten:

 • het intakeformulier;
 • de coachingsovereenkomst;
 • aantekeningen;
 • tekeningen e.d.;
 • correspondentie per e-mail;
 • gespreksverslagen die op verzoek zijn gemaakt.

Beveiliging van uw gegevens

Praktijk Eigen & Wijs heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Praktijk Eigen & Wijs kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonsgegevens.

Gegevens (aantekeningen, tekeningen) die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard op een wijze die derden geen toegang tot deze gegevens verschaft.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden op basis van wettelijke en fiscale verplichtingen niet langer dan zeven jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd en vernietigd.

Uw rechten

Praktijk Eigen & Wijs respecteert uw rechten op het gebied van privacy en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met Praktijk Eigen & Wijs opnemen.

Statistieken, Google Analytics

De website van Praktijk Eigen & Wijs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Gebruik van cookies

Er wordt alleen gebruikgemaakt van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Informatie over activiteiten van Praktijk Eigen & Wijs

Tenzij u expliciet aangeeft hier geen prijs op te stellen, zal Praktijk Eigen & Wijs u per e-mail informatie over activiteiten, zoals trainingen en workshops toesturen.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

U kunt te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek inzage vragen in uw persoonlijke gegevens welke door Praktijk Eigen & Wijs worden bewaard. Verzoeken tot correctie van onjuistheden of verwijdering van gegevens dient u schriftelijk in te dienen. Praktijk Eigen & Wijs behoudt zich daarbij het recht voor te controleren of u de daartoe bevoegde persoon bent.

Aanpassingen privacybeleid

Praktijk Eigen & Wijs behoudt zich het recht voor om het privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Praktijk Eigen & Wijs – januari 2020