Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Eigen & Wijs

Algemeen

 • Praktijk Eigen & Wijs is gevestigd in Almere, heeft als eigenaar Jacqueline Kiefte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70768714
 • Praktijk Eigen & Wijs biedt gezins- en kindercoaching, individuele coaching en workshops en trainingen aan voor volwassenen, kinderen en professionals.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Jacqueline Kiefte van Praktijk Eigen & Wijs en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek, dan wel voorafgaand aan een training of workshop wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coachingsovereenkomst

 • Bij individuele, kinder- en gezinscoachtrajecten wordt gewerkt op basis van een coachingsovereenkomst. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat - indien van toepassing en voor zover mogelijk - beide gezaghebbende ouders/verzorgers of de gezaghebbende voogd akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind(eren). Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Jacqueline Kiefte, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er – indien van toepassing en voor zover mogelijk - zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Jacqueline Kiefte/Praktijk Eigen & Wijs kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden, noch aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke situatie en de gevolgen hiervan.
 • Bij trainingen en workshops kan de bevestiging van aanmelding en de factuur worden beschouwd als overeenkomst.
 • Met het ondertekenen van de coachingsovereenkomst, dan wel het betalen van de factuur voor een training/workshop gaat u akkoord met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Praktijk Eigen & Wijs.

Uitvoering van de werkzaamheden als gezins- en kindercoach

 • Bij Praktijk Eigen & Wijs zal coach Jacqueline Kiefte haar werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen en workshops naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in redelijkheid van een gezins- en kindercoach verwacht mag worden.
 • Bij kindercoaching en trainingen en workshops voor kinderen is het kind de cliënt. Jacqueline Kiefte werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Ieder kindercoachingstraject start met een telefonische kennismaking en een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) wordt bepaald of het kind bij het intakegesprek aanwezig is.
 • Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de hiertoe benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s)/verzorger(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.

Tarieven

 • De actuele tarieven staan vermeld op de website praktijkeigenenwijs.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Jacqueline Kiefte
 • Alle vermelde bedragen zijn – tenzij anders vermeld - inclusief 21% btw.
 • Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Voor dergelijke afspraken wordt het geldende tarief voor coaching in rekening gebracht.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan de locatie van Praktijk Eigen & Wijs in Almere worden – voor zover niet vooraf als inbegrepen afgesproken - reiskosten in rekening gebracht à € 0,38 per kilometer, gerekend van de locatie van Praktijk Eigen & Wijs naar het adres waar de afspraak plaatsvindt v.v., berekend op basis van de snelste route, aangegeven door de ANWB-routeplanner.

Betalingsvoorwaarden

 • In geval van individuele coaching wordt na iedere sessie per e-mail een factuur gestuurd.
 • De debiteur verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien de factuur niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, brengt Praktijk Eigen & Wijs met de tweede herinnering administratiekosten à € 5,00 per factuur in rekening. Wordt ook dan niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan is Praktijk Eigen & Wijs genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een derde partij, zoals een incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de debiteur.
 • Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort, totdat de ouder(s)/verzorger(s) aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 • Omdat in geval van trainingen/workshops de factuur tevens als overeenkomst kan worden beschouwd, dient het verschuldigde tarief voor de betreffende training of workshop voorafgaand aan de overeengekomen training of workshop plaats te vinden.

Verhindering en annulering

 • Tijdig verzetten van een afspraak per e-mail of telefoon is natuurlijk mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.
 • Restitutie van reeds betaalde workshops en trainingen is niet mogelijk. Bij verhindering zal in overleg worden gezocht naar een alternatieve (start)datum, binnen één jaar na de oorspronkelijke (start)datum van de betreffende training.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Coach Jacqueline Kiefte verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching, training of workshop. Verdere bepalingen m.b.t. vertrouwelijkheid en privacy binnen Praktijk Eigen & Wijs zijn vastgelegd in het privacybeleid.
 • Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de coach dit in het belang van u en uw kind bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit gebeurt nooit zonder dit eerst met u te bespreken.
 • Bij kindercoaching wordt de voortgang van het proces altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Als de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij Praktijk Eigen & Wijs.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Aansprakelijkheid

 • Het advies en de begeleiding bij Praktijk Eigen & Wijs is oplossings- en resultaatgericht, uitgaande van een verplichting tot inspanning en inzet van alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit, echter zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Praktijk Eigen & Wijs is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten die niet conform de verwachtingen van cliënt of diens ouder(s)verzorger(s) zijn, noch voor de gevolgen daarvan.

Regels rond afspraken

 • Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder/verzorger er voor zorgdraagt dat het kind tijdig op de afgesproken locatie aanwezig is en na afloop op het afgesproken tijdstip wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt, indien afgesproken.
 • De ouder/verzorger dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouder(s)/verzorger(s) om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
 • Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de cliënt niet aanwezig is, betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 • Praktijk Eigen & Wijs is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. De cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.
 • Verwijzing door uw huisarts, bureau jeugdzorg of school is niet nodig.

Praktijk Eigen & Wijs – januari 2020